Home  |  Deutsch  |  Français  |  English  |  Face
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Menu ned Omgeving Appartementen Boeking Liggging Contact
Residentie Hiawatha Algemene Voorwaarden

De hierna volgende algemene huurvoorwaarden geven de regels weer op basis waarvan de Residentie Hiawatha de op de website beschreven appartementen verhuurt. In de huurvoorwaarden is de 'verhuurder' de feitelijke vereniging van de erfgenamen van de heer Hendrik Olivier of haar vertegenwoordiger en de 'huurder' de persoon die het initiatief neemt tot huren en op wiens naam de reservatie gebeurt.

De reservatie en verhuring impliceert dat de huurder kennis heeft genomen van deze Algemene Huurvoorwaarden en deze ook aanvaardt.

Artikel 1: prijzen

De huur wordt afgesloten tegen de weekprijzen aangeduid op de website van de Residentie Hiawatha. De verhuurder houdt zich het recht voor om jaarlijks, in december voor het komende jaar, de prijzen aan te passen.

Artikel 2: hoe reserveren

De huurder reserveert zijn gewenste periodes met de verhuurder via de website www.res-hiawatha.com.

Artikel 3: de minimale huurperiode

De huurperiode is in principe minimaal 7 dagen, hetzij 1 week, nl. van zaterdag tot zaterdag. Andere periodes zijn eventueel mogelijk. Hiervoor dient persoonlijk contact opgenomen te worden met de verhuurder.

Artikel 4: betalingen

Nadat de huurder een reservatiebevestiging heeft ontvangen, betaalt hij binnen de 8 dagen de waarborg (nl. 400 EUR) en 50% van de huurprijs. Indien binnen deze termijn geen betaling ontvangen wordt,wordt de reservatie automatisch geannuleerd.

Het saldo dient ten laatste TIEN dagen voor het begin van de vakantiehuur te worden betaald.

Artikel 5: huurwaarborg

Het bedrag van de huurwaarborg bedraagt 400 EUR. Dit bedrag dient te worden betaald bij de reservatie.

De verhuurder of zijn vertegenwoordigers kunnen de huurder de toegang tot het gehuurde appartement ontzeggen indien de huurwaarborg en de huurprijs niet betaald is.

Het bedrag van de huurwaarborg wordt binnen de twee maand na het vertrek van de huurder teruggestort, onder aftrek van eventuele kosten veroorzaakt door huurschade, de verbruikskosten van de nutsvoorzieningen tijdens de wintermaanden en de telefoonkosten.

De huurschade bij het verlaten van het gehuurde appartement of aan het gebouw van de Residentie Hiawatha wordt vastgesteld door de verhuurder of gesignaleerd door de huurder.

De huurder is in ieder geval verantwoordelijk voor de eventuele verliezen of huurschade aan de woning of de inboedel die hetzij gedurende de huurperiode werden veroorzaakt hetzij werden vastgesteld en door hem niet gesignaleerd op het ogenblik dat de huurder zijn intrek neemt.

Artikel 6: uren van aankomst en vertrek

Behoudens uitdrukkelijk toegestane afwijkingen dient de huurder zijn aankomst te voorzien op zaterdag vanaf 16.30 uur tenzij de opkuis nog niet beindigd is. Het vermoedelijke uur dient door de huurder te worden meegedeeld aan de verhuurder.

Behoudens anders vastgestelde afspraken is het vertrek voorzien op zaterdag ten laatste om 10 uur, zowel het gehuurde appartement, de parking als de garage dient vanaf dan beschikbaar te zijn voor de opkuis. Indien men zich hier niet aanhoudt, wordt er automatisch een dagvergoeding van 50 EUR aangerekend.

Artikel 7: wijzigingen annuleringen

Elke wijziging of aanpassing van de geboekte reservatie geeft de verhuurder het recht de daarmee gepaard gaande kosten in rekening te brengen van de huurder.

De annulering van een geboekte reservatie brengt voor de huurder de verplichting mee volgende vergoedingen te betalen:

  • 25% van de huurprijs bij annulering voor de 90ste dag van het begin van de huurperiode;
  • 50% van de huurprijs bij annulering tussen de 90ste en de 75ste dag voor het begin van de huurperiode;
  • 75% van de huurprijs bij annulering tussen de 75ste en 30ste dag voor het begin van de huurperiode;
  • 90% van de huurprijs bij annulering tussen de 30ste en 1ste dag voor het begin van de huurperiode;
  • 100% van de huurprijs indien de huurder zich op de eerste dag van de huurperiode niet aanbiedt zonder enige verwittiging.
Dit alles eventueel verminderd met bijkomende kosten die met deze annulering gepaard gaan.

Een annulering dient per e-mail te worden overgemaakt aan de verhuurder en wordt slechts aanvaard na de ontvangst van een bevestigende e-mail van de verhuurder.

Artikel 8: kosten van gas, elektriciteit en water

De kosten voor het gebruik van gas, leidingwater en elektriciteit zijn niet in de huurprijs inbegrepen en zullen worden afgerekend overeenkomstig het verbruik tegen de prijzen die worden aangerekend door de water-, gas- en elektriciteitsleverancier.

Artikel 9: huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten tenzij met de verhuurder expliciet, voorafgaandelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 10: verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huur.

De huurder die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een huur daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de verhuurder van (voortzetting van) de huur worden uitgesloten.

Naast de intrekking van de reeds betaalde huurprijs, worden alle daaruit voortvloeiende bijkomende kosten voor rekening van de huurder gebracht, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 11: aansprakelijkheid van de huurder

Indien de huurder of een derde die bij hem op bezoek is of bij hem verblijft, schade veroorzaakt aan het gehuurde appartement of de inboedel of het gebouw van de Residentie Hiawatha, dan is de huurder daarvoor verantwoordelijk. De huurder kan hiervoor zijn eigen verzekering aanspreken.

Men dient de gehuurde appartementen gekuist achter te laten. Indien men het wenst kan men de appartementen laten kuisen door de verhuurder. Dit dient men te bestellen bij de reservatie en tegen de prijs die aldaar wordt aangeduid.

Indien men kiest voor het opkuisen via de verhuurder is er in het opkuisen niet begrepen het verwijderen van allerhande rest- en etensafval die door de huurder zelf dient te worden verwijderd. Hiervoor dient men vuilzakken van de gemeente De Haan aan te kopen (o.a. in het tramhuisje in het centrum) en deze de gepaste dagen buiten te zetten (schema ophaaldienst ligt in elk appartement en hangt op in de ingang van de Residentie Hiawatha).

Indien de huurder op dit punt in gebreke blijkt zal een bijkomende kost worden aangerekend.

Artikel 12: verzekeringen

De huurder dient voorafgaandelijk aan zijn verblijf een polis familiale aansprakelijkheid te hebben of er n af te sluiten.

Artikel 13: het aantal toegelaten personen

Het aantal toegelaten personen voor overnachting is afhankelijk van het aantal bedden die er in het gehuurde appartement aanwezig zijn, dit conform de aanduidingen op de website van de Residentie Hiawatha.

Indien deze voorwaarde niet wordt gerespecteerd heeft de verhuurder het recht om de toegang tot de Residentie Hiawatha te weigeren.

Gedurende de huurperiode is elke indeplaatsstelling van een andere huurder ten strengste verboden tenzij daarover voorafgaandelijk en schriftelijk een akkoord met de verhuurder wordt bereikt.

Artikel 14: bij verkoop van de appartementen

Bij verkoop van de appartementen wordt de verhuring overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Deze kan onmiddellijk en met een opzegtermijn van 15 dagen, de reeds aangegane verhuringen annuleren bij de huurders en dit door een aangetekend schrijven.

Artikel 15: bevoegde rechtbank

Elke betwisting betreffende de reservatie en de verhuring valt onder toepassing van het Belgisch recht en onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Brugge.

Zeedijk 38 8420 De Haan België | Tel.: +32(0)472/21 79 22 | E-mail: info@res-hiawatha.com